Algemene Voorwaarden

Elk gebruik van of elke bestelling of aanvraag via deze website houdt de aanvaarding in van deze algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Firma Bianca New Generation BVBA of rechthoudende derden. Het is verboden (een gedeelte of gehele) afbeeldingen in welke vorm dan ook te kopiëren, te vertalen, te wijzigen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Firma Bianca New Generation BVBA. Elke gehele of gedeeltelijke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging, of verspreiding van voornoemde elementen is ten strengste verboden. Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.

Beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van deze website (verkoopsvoorwaarden en links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Firma Bianca New Generation BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website of de informatie erop. Firma Bianca New Generation BVBA is bovendien niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites van derden waarmee ze hyperlinks tot stand brengt, in het bijzonder voor wat betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Privacybeleid

Firma Bianca New Generation BVBA garandeert dat uw persoonlijke gegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid zullen worden behandeld. Door een persoonlijke account te openen geeft u ons de toelating om bepaalde gegevens bij te houden. Deze gegevens worden bewaard en beheerd door Firma Bianca New Generation BVBA, Scharebrugstraat 255, 8370 Blankenberge, Belgie. Firma Bianca New Generation BVBA waarborgt u dat de gegevens die u verstrekt volledig in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zullen worden verwerkt. Overeenkomstig deze wet beschikt u over het recht de gegevens die op u betrekking hebben, in te kijken of te wijzigen. Het volstaat ons een e-mail te sturen of in te loggen in onze community.

De gegevens die wij u vragen wanneer u lid wordt van onze community of bij ons een bestelling plaatst, hebben wij nodig om u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Deze gegevens laten ons toe uw bestellingen snel en correct te verwerken. De gegevens zullen tevens gebruikt worden om u een geïndividualiseerde winkelervaring te bieden en beter op uw wensen en voorkeuren in te spelen.

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe kan hij zich richten tot Firma Bianca New Generation BVBA. Uw persoonlijke gegevens worden enkel ter beschikking gesteld van andere ondernemingen waar Firma Bianca New Generation BVBA mee contracteert teneinde de dienstverlening aan onze klanten operationeel te kunnen verzorgen (de koerierdienst die eventueel uw bestelling komt leveren heeft bijvoorbeeld uw adres nodig). Uw persoonlijke gegevens worden niet meegedeeld aan, gedeeld met, verkocht of afgestaan aan derden die niet betrokken zijn bij deze dienstverlening.

Firma Bianca New Generation BVBA kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Firma Bianca New Generation BVBA website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Prijzen en tarieven

De vermelde prijzen en eventuele promoties zijn enkel geldig op moment van verschijning op de website, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en zolang de voorraad strekt. De prijzen worden weergegeven exclusief BTW.

Transportkosten

De transportkosten worden afzonderlijk berekend en worden vermeld in uw winkelwagen. Bestellingen vanaf 150€ exclusief BTW worden gratis geleverd in Belgie.

Leveringen

Bij levering van onze goederen door derden, reist de koopwaar altijd op risico van de bestemmeling. Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecifiëerd door de Klant in zijn bestelling. Producten worden in principe uitsluitend geleverd in volgende landen: België, Nederland, Luxemburg. Firma Bianca New Generation BVBA verbindt zich ertoe om de leveringen steeds zo snel mogelijk te laten geschienden. De leveringstermijn voorzien op de bestelbons, bestekken, overeenkomsten, enz… zijn slechts als aanduiding opgegeven en zijn niet strikt verbindend. In geen enkel geval heeft de Klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van een leveringstermijn.

Verzakingsrecht

Alle klachten omtrent geleverde goederen en uitgevoerde werken dienen binnen de 14 dagen na ontvangst der factuur te gebeuren, ze dienen ons overgemaakt per aangetekend schrijven en zij schorsen de betalingsverplichting niet op.

Facturen en betalingen

Alle facturen zijn steeds contant betaalbaar bij Firma Bianca New Generation BVBA.

Iedere vertraging in betaling, aanvangend op de dertigste dag na de factuurdatum, brengt de verplichting mede van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest te betalen van 1% per maand, of gedeelte van een maand. Zo geen betaling volgt binnen de 8 dagen na verzending van een aangetekende aanmaning, is bij toepassing van artikel 1152, 1226, 1134 en 1147 van het B.W. de schuldenaar gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 25 Euro. In deze vergoeding zijn de protest- en gerechtskosten niet inbegrepen. Deze kosten zijn eveneens ten laste van de schuldenaar.

De getrokken wissels die facturen, leveringen en overeenkomsten vertegenwoordigen gelden niet als vernieuwing van onze schuldvorderingen en wijken van onze betalingsvoorwaarden niet af.
Een adreswijziging vormt geen geldige reden om niet kennis te kunnen nemen van de faktuur of niet tijdig klacht te kunnen indienen.

Eigendomsrecht

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de faktuur ervan (wet van 12 mei 1980).

Geschillen

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze dienst en de toepassing of interpretatie van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt uitsluitend geregeld door het Belgisch recht.